Skal du hogge eller planlegge hogst i skogen din selv? Da må du kunne dokumentere at du har tatt kurs i Norsk PEFC Skogstandard for å få levert tømmer.

Alle som skal selge tømmer til industriformål, er pliktet til å oppdatere seg på den nye skogstandarden, som ble innført 1. mars 2023. Sertifikatholdere har fått en overgangsfrist på ett år til å sette seg inn i den nye skogstandarden. Det vil si at kurset må tas innen 1. mars 2024.

– Kurs i Norsk PEFC Skogstandard må tas før man setter i gang med vedhogst og lignende. Hvis en del av skogen er gjenstand for hogst der tømmeret går til industriformål, gjelder reglene også for annet arbeid i skogen. Dette er PEFC-standarden tydelig på. Bakgrunnen er at alle skal ha kompetansen som trengs for å drive et bærekraftig skogbruk, sier Kenneth Langsethagen, daglig leder i SB Skog.

– Ikke gå ut i skogen med motorsaga før du har tatt kurset, understreker han.

DAGLIG LEDER I SB SKOG: Kenneth Langsethagen.

Gjelder hele eiendommen

Ny utgave av skogstandarden krever at man tar nytt kurs. PEFC-kurs tatt før den nye skogstandarden kom, vil altså ikke være gyldig bevis på nødvendig kompetanse fra 1. mars 2024.

Krav til PEFC-kurs gjelder for alt av hogst og andre større tiltak der skogeieren selv tar på seg ansvaret for planlegging og gjennomføring. Hvis du som skogeier ikke har noen planer om å gjennomføre egne tiltak i skogen, kan du la en gruppesertifikatholder ta på seg ansvaret. SB Skog har det som kalles gruppesertifikat.

– Det er unntak for dem som ikke skal selge noe tømmer til industriformål. Men det er altså ikke slik at noe av skogeiendommen er PEFC-sertifisert og andre deler ikke er det. PEFC-kurs gjelder for hele eiendommen, understreker Langsethagen.

MÅ HA KURS: Hogstmaskinførere og lassbærerførere må ha kurs i PEFC-standarden. Det samme gjelder for skogeiere som skal hogge selv eller som skal planlegge tiltak i skogen.

Skal ha inngående kjennskap

I PEFC-standardens krav til sertifikatholdere står det blant annet følgende:

 • De skal ha inngående kjennskap til skogbruk.
 • Kurs i Norsk PEFC Skogstandard skal være gjennomført.
 • De skal ha grunnleggende kjennskap til rutinene og prosedyrene rundt miljøstyringssystemet og til sin rolle og sitt ansvar.
 • Det kan stilles krav til sertifikatholder om årlig oppfølging.

– Dette er blant kravene SB Skog må følge. Entreprenørene og skogsoperatørene må også gjennomføre PEFC-kurs. Og det samme gjelder altså for skogeiere som skal gjennomføre hogst og planlegge hogst i egen skog, fastslår Kenneth Langsethagen.

Nettkurset tar 3–5 timer

Det er to måter å ta kurs i den nye PEFC-standarden:

Nettkurset koster 1250 kroner, og kan betales med Skogfond.

– Nettkurset tar normalt fra tre til fem timer, og kurset kan gjennomføres over flere dager. Det er et nyttig og lærerikt kurs. Eier du skog, anbefaler vi at du tar kurset, selv om du ikke skulle ha noen planer om å hogge selv eller gjøre andre tiltak i egen skog. Alle skogeiere vil ha nytte av å ta kurset, sier Kenneth Langsethagen.

Viktige endringer i skogstandarden

Til sammen 15 organisasjoner arbeidet med å komme frem til en enighet om hva den nye PEFC-standarden skulle inneholde.

Her er noen av de viktigste endringene:

 • Krav til å sette av biologisk viktige områder (BVO) gjelder nå for skogeiendommer som har mer enn 1500 dekar produktiv skog (tidligere 10.000 dekar). På disse eiendommene skal minst 5 prosent av skogen settes av og kartfestes som biologisk viktige områder. Nøkkelbiotoper, kantsoner og allerede vernede områder kan inngå som BVO. Kravet fases inn gjennom skogbruksplanleggingen.
 • Krav til kartlegging av nøkkelbiotoper på alle eiendommer over 50 dekar (100 dekar før). I likhet med BVO fases dette inn gjennom skogbruksplanleggingen.
 • Krav til hvordan markberedning gjennomføres, med maksimal avflekkingsgrad etter bonitet. Kun flekkmarkberedning i viktige friluftsområder.
 • Det skal bevares eller utvikles en flersjiktet/fleraldret kantsone langs vann, elver og bekker. For bekker skal det være årssikker vannføring eller at bekken er bredere enn 1 meter (2 meter før). Det er dessuten strengere krav enn tidligere til dokumentasjon dersom trær i hensynssonen må tas.
 • Ved ungskogpleie skal det tilstrebes barblanding og holt med innslag av løvtrær der forholdene tillater det. Det skal tas spesielt hensyn til viltbeite og de såkalte ROS-artene; rogn, osp, selje og vier.
 • Det skal legges vekt på å utnytte mulighetene for bruk av lukkede hogster, gjerne kombinert med småflatehogst, der skogen er egnet for det.
 • For hønsehauk og vepsevåk økes hogstfri radius rundt reiret til 80 meter (50 meter før) etter innspill fra forskningsmiljøet på NIBIO. Alternativt kan det gjennomføres lukket hogst 40 til 100 meter fra reiret. Begge deler kan bare gjennomføres om høsten eller vinteren.

Du finner mer om PEFC-standarden her.

Av Bjørn H. Pettersen

Våre kundeløfter

Effektiv skogdrift

Vi tar oss av alt som skjer i skogen din, fra hogst til foryngelse, og finner raskt ut hva som lønner seg for deg og din skog. Vi iverksetter og fullfører.

Ansvarlig skogdrift

I tett samarbeid med dyktige entreprenører driver vi ansvarlig for dagens og morgendagens skogeiere.

Godt samarbeid

Alle valg vi ta skal gagne skogeier. Det viktigste vi gjør er å møte skogeieren på skogeierens premisser. Det er din skog.

Skogsdrift på dine betingelser

Målet vårt er å hjelpe deg med å realisere verdien av skogen din på en ansvarlig og lønnsom måte. Vi gir skogfaglige råd som er tilpasset dine behov, og er tilstede for deg for å finne de mest effektive og lønnsomme løsningene.

Bestill gratis befaring