1. Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold trådte i kraft 1. juli 2022. Alle større virksomheter som er hjemmehørende i Norge og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge er omfattet av loven. SB SKOG regnes i forhold til loven som større virksomhet.

2. Om SB SKOG

SB SKOG er et skogsdrift- og tømmeromsetningsselskap som er eid av Viken Skog SA, Viken Skog er et av de største skogeiersamvirkene i Norge og sammen med SB SKOG utgjør selskapene over 30% av tømmeromsetningen i Norge.


Omsetningen i SB SKOG var i 2023 901 mill NOK og 1.080.000 kubikkmeter tømmer.

3. Aktsomhetsvurdering

Virksomhetene skal utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer, kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller
forretningspartnere

Virksomheten skal iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative
konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger, følge med på gjennomføring og resultater av tiltak og kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert samt sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd..

Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

4. Menneskerettigheter

SB SKOG skal i sin virksomhet respektere de grunnleggende menneskerettighetene, slik de er beskrevet i sentrale menneskerettighetskonvensjoner som FNs menneskerettighetskonvensjon og arbeidsrettighetskonvensjon i den Internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Etiske retningslinjer

SB SKOG har utarbeidet etiske retningslinjer som er vedtatt av Styret i selskapet. De etiske
retningslinjene gjelder både ansatte i selskapet og underleverandører. Leveranser til SB SKOG skal være forenlige med kravene i disse og respektere:

1. Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger
2. Tvangsarbeid
3. Barnearbeid
4. Diskriminering
5. Ansettelsesforhold
6. Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet

Leverandører er forpliktet til på forespørsel fra SB SKOG dokumentere hvordan dette ivaretas.

SKOG kan kreve dette arbeidet dokumentert innen rimelig tid på følgende måter:

  1. Egenerklæring fra leverandør og/eller
  2. Oppfølgingssamtaler med oppdragsgiver og/eller
  3. Egen eller uavhengig tredjeparts kontroll av arbeidsforholdene på produksjonssted.

Brudd på de etiske retningslinjene innebærer kontraktsbrudd og gir SB SKOG rett til å pålegge underleverandør å rette opp mangler, innen en tidsfrist som SB SKOG bestemmer. Dersom retting ikke gjennomføres innen fastsatt frist, kan SB SKOG ved alvorlige brudd pålegge stans i arbeidene og heve kontrakten.

5. Vurdering av risiko

SB SKOG har kun norske leverandører og kunder. Arbeidslivet i Norge er vel regulert og følges opp av myndighetene.

I avtaler med underleverandører stilles det krav om at det skal være skriftlige arbeidskontrakter mellom selskapet og de ansatte. Ansatte skal ikke i noen tilfeller ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjøring-forskrifter eller landsomfattende tariffavtaler.

Leverandører det er inngått avtaler med, evalueres årlig i forhold til kriteriene:
a. Kvalitet
b. Faglig kompetanse
c. Lønns- og arbeidsvilkår for ansatte
d. Helse, miljø og sikkerhet

I skogkultur benytter vi en del utenlandsk arbeidskraft, men disse er ansatt på norske kontrakter i vårt datterselskap Sikker Skogrydding AS og det gir oss kontroll på lønns- og arbeidsvilkår. Arbeiderne lønnes ihht Naturbruks-overenskomsten.

SB SKOG er ISO 9001, ISO 14001 og FSC-sertifisert. Tredjepartsrevisor er INTERTEK. Vi revideres årlig både av SB SKOGs internrevisjon og av tredjepartsrevisorer. I FSC sine prinsipper og Levende Skogs sine kravpunkter inngår arbeideres rettigheter og dette er en del av revisjon.

PEFC COC sertifisert
PEFC Chain of Custody inkluderer krav knyttet til helse, sikkerhet og arbeidsforhold som er basert på ILO-erklæringen om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen (1998).
Organisasjonen skal vise sin forpliktelse til å overholde sosiale, helse- og sikkerhetskrav.

FSC COC sertifisert
FSC Chain of Custody kjernearbeidskrav er basert på ILOs kjernekonvensjoner (2017). Organisasjonen skal ta behørig hensyn til de rettigheter og plikter som er fastsatt i nasjonal lovgivning, samtidig som de oppfyller kravenes formål.

Se signert dokument (2024) her

Kontakt daglig leder kenneth langsethagen her

Våre kundeløfter

Effektiv skogdrift

Vi tar oss av alt som skjer i skogen din, fra hogst til foryngelse, og finner raskt ut hva som lønner seg for deg og din skog. Vi iverksetter og fullfører.

Ansvarlig skogdrift

I tett samarbeid med dyktige entreprenører driver vi ansvarlig for dagens og morgendagens skogeiere.

Godt samarbeid

Alle valg vi ta skal gagne skogeier. Det viktigste vi gjør er å møte skogeieren på skogeierens premisser. Det er din skog.

Skogsdrift på dine betingelser

Målet vårt er å hjelpe deg med å realisere verdien av skogen din på en ansvarlig og lønnsom måte. Vi gir skogfaglige råd som er tilpasset dine behov, og er tilstede for deg for å finne de mest effektive og lønnsomme løsningene.

Bestill gratis befaring