NY PEFC Skogstandard

Nå er ny Norsk PEFC Skogstandard gjeldende. Det er ingen store endringer, men det innføres blant annet en sertifiseringsavtale med hver skogeier.


- hva må du som skogeier vite?

Sertifiseringsavtalen inngår i vår «Oppdrags- og sertifiseringsavtale» som vi benytter ved inngåelse av avtale for oppdrag. I tillegg forsterkes skogeiers forvalteransvar og det blir et krav til skogbruksplan med miljøregistreringer.

 Økt fokus på vannmiljø gjør at planlegging av skogsdrifter, for å unngå erosjon og avrenning til vassdrag, blir viktig fremover. Det blir også et større fokus på skogbrukets rolle i friluftslivet.

SB Skog planlegger drifter i henhold til Norsk PEFC skogstandard, der vi blant annet benytter egne kartløsning for å gjøre planleggingen enklere. Dette blir et viktig verktøy for å imøtekomme de etter hvert strenge krav samfunnet stiller. Etter ny skogstandard vil skogeiere også bli kontrollert om foryngelsesplikten overholdes.

Dette bør du som skogeier vite:

 • Sertifiseringsavtale med hver skogeier innføres. Sertifiseringsavtalen inngår i vår «Oppdrags- og sertifiseringsavtale» og blir signert av deg som skogeier og SB Skog som oppdragstaker ved inngåelse av avtaler. Kravene i sertifiseringsavtalen kommer fram i vedlegg til avtalen. Skogeier kan være sertifisert hos flere tømmerkjøpere.
 • Krav til skogbruksplan med miljøregistreringer
 • Alle skogeiere med 10 000 dekar eller mer produktiv skog i en teig skal ha landskapsplan. Den skal være revidert innen utgangen av 2017 og revideres hvert 10. år
 • Kompetanse må enten skaffes eller kjøpes (f.eks. gjennom SB Skog, Skogkurs eller andre).
 • Skogeiers økonomiske avkastning er vektlagt
 • Økt fokus på friluftsliv, med særlig vekt på hensyn til tettbebygde områder 
 • Økt krav til planlegging og avbøtende tiltak ved uttransport av tømmer for å unngå skjemmende sporskader, erosjon og avrenning. Fokus på å forebygge skader fremfor å reparere i etterkant.
 • Det er innført minstealder for hogst. Flatehogst og frøtrestillingshogst skal ikke skje i yngre tilfredsstillende bartredominert skog.
 • Alle bekker skal tas hensyn til (også de små). Det skal settes av kanter for bekker og elver breiere enn 2 meter som før.  For de små bekkene smalere enn 2 meter skal det settes igjen et vegetasjonsbelte.

To nye konkrete kravpunkt:

 • Hensyn til rovfugl og ugler
 • Hensyn til tiurleiker.

Fra og med 2017 må alle skogeiere ha

skogsertifiseringsavtale.

 

Alle som vil selge sitt virke gjennom SB Skog må ha egen sertifiseringsavtale jfr. «Oppdrags- og sertifiseringsavtale» som forplikter begge parter. SB Skog er gruppeleder, skogeier er gruppemedlem.

Hvorfor være sertifisert?

 • Markedet krever sertifisering. SB Skog gir markedet et tydelig signal om at selskapet driver et ansvarsfullt skogbruk
 • Det gir sertifiserte skogeiere mulighet til å omsette sitt tømmer.

 

Hvordan blir jeg som skogeier sertifisert?

Ta kontakt med våre tømmerkjøpere/ SB Skog som vil ordne dette i forbindelse med oppdrag vi har for deg

Hva betyr dette for deg som skogeier?

 • Du får solgt ditt tømmer
 • Du får tilgang til et bredt spekter av tjenestetilbud som SB Skog tilbyr
 • Du får tilgang til informasjon fra gruppelederen, som er SB Skog via våre medarbeidere og vår hjemmeside.
 • Du må akseptere kontroller og revisjoner, – som tidligere
 • Du må minimum ha en enkel skogbruksplan med miljøregistreringer for skogen. Skogeier med mer enn 10.000 dekar i en teig må ha landskapsplan, som skal revideres jevnlig og første gang innen 2017 

NORSK PEFC SKOGSTANDARD

Inndelt i tre hoveddeler:

 1. Forvalteransvar og planlegging
 2. Hogst og skogbrukstiltak
 3. Særskilte miljøverdier

I ny standard:

 • Større fokus på skogeiers forvaltningsansvar
 • Krav til kompetanse
 • Økt fokus på friluftsliv
 • Økt fokus på terrengtransport
 • Økt fokus på vann og vannbeskyttelse.

Les mer om Norsk PEFC Skogstandard på www.pefcnorge.org