Miljø- og kvalitetsmål

Miljø og kvalitetsstyringssystemet vårt beskriver verdier som gjenspeiler virksomheten vår.

Norsk PEFC skogstandard og vår miljøpolitikk

Bevaring av biologisk mangfold er en grunnleggende verdi som setter rammer for virksomheten vår. Vår skogbehandling skal finne et bærekraftig balansepunkt mellom økologiske, sosiale og økonomiske verdier. Vi skal:

 • Følge Norsk PEFC Skogstandard
 • Følge lover og forskrifter som gjelder for skogbruksvirksomheten
 • Stadig forbedre miljøkvaliteten på vår virksomhet gjennom løpende kontroll og oppfølging, og gjennom å bygge opp kunnskap i alle ledd i organisasjonen
 • Hindre forurensning
 • Praktisere åpenhet for å opprettholde tillitt fra våre kunder, oppdragsgivere og allmennhet

Vår kvalitetspolitikk

SB Skog skal bidra til en effektiv og velfungerende forsyningskjede for tømmer fra skog til industri. Et godt samspill mellom våre kunder, leverandører og ansatte skal øke verdiskapingen og lønnsomheten for partene. Innenfor alle våre forretningsområder skal kunder og samarbeidspartnere føle trygghet for at vi leverer den kvalitet vi lover. 

Høy kvalitet på tjenester og produkter skal oppnås gjennom

 • Fokus på kundens behov og forventninger
 • Ryddige avtaleforhold
 • Klar og god kommunikasjon
 • Effektive rutiner og systemer
 • Rask håndtering og korrigering av feil

SB Skog skal kontinuerlig være opptatt av kundetilfredshet og forbedringer av kvalitetssikringssystemet. Dette skal vi følge opp gjennom måling av kundetilfredshet samt en løpende vurdering av systemer, prosesser og resultater som knytter seg til kvalitetsarbeidet.

SB Skogs kvalitetspolitikk og kundefokus skal være forankret i organisasjonen ved at:

 •  Alle ansatte og underleverandører føler ansvar for at kundens krav og forventninger skal tilfredsstilles
 • Alle ansatte og underleverandører er involvert på en slik måte at det skapes forståelse og entusiasme for at kvalitetssystemet skal fungere optimalt
 • Alle ansatte tar ansvar for kvaliteten på eget arbeid og er opptatt av forbedringer
 • Ledelsen prioriterer kvalitetsarbeidet høyt og påser at kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene blir forstått og praktisert i alle ledd i SB Skog
 • Ledelsen etablerer mål for kvalitetsarbeidet og sørger for at det tilføres tilstrekkelig ressurser og kompetanse slik at målene nås

SB Skog betrakter industrikunder (tømmer), skogeiere og linje-/baneeiere som sine kunder.

Konkrete kvalitetsmål vi arbeider med er

 • Skogrydding - bedre kommunikasjons- og rapporteringsprosedyrer for å kunne drive et målrettet forbedringsarbeid for å sikre kundekrav og egen konkurransekraft
 • Beskrive og implementere markeds- og leveranseoppfølging i skjæringspunktet mellom SB Skog som leverandør og Viken Skog som selger av SB Skog sitt tømmer på innenlandsmarkedet og Viken AT Market på eksport.

Miljømål

For å operasjonalisere miljøholdningen er det satt opp konkrete miljømål som skal oppfylles. Miljømålene blir satt, evaluert og vurdert som en del av miljøstyringen til SB Skog. Ved "Ledelsens gjennomgang" av miljøstyringssystemet vurderes løpende behov for å sette fokus på kritiske sider ved vår aktivitet. Miljømål vi arbeider med nå er:

 • Sikre etterlevelse av  og heve kvaliteten på utøvelsen av endrede kravpunkt i Norsk PEFC Skogstandard, med spesielt fokus på maskinførere og driftssjefer
 • Bedre rutiner og system for avvikshåndtering og stikkprøvekontroller for å ha styring med virksomheten
 • Ha en gjennomgang av rutiner ved kjøp av tømmer der skogeier har ansvar for hogsten (tømmerkjøpsrutinen)

Tema som tidligere har vært tatt opp som miljømål:

 • Følge Norsk PEFC Skogstandard (Levende Skog standarden av 2006 med senere presiseringer)
 • Følge lover og forskrifter som gjelder for skogbruksvirksomheten
 • Stadig forbedre miljøkvaliteten på vår virksomhet gjennom løpende kontroll og oppfølging, og gjennom å bygge opp kunnskap i alle ledd i organisasjonen
 • Hindre forurensning
 • Praktisere åpenhet for å opprettholde tillit fra våre kunder, oppdragsgivere og allmennhet
 • Miljøregistreringer på alle forvaltningsarealer
 • Utarbeidelse av landskapsplaner på alle større skogeiendommer
 • Øke forståelse for miljøhensyn blant oppdragsgivere/skogeiere
 • Fokus på naturlig foryngelse
 • Sikkerhet for tredjeperson ifm. velteplasser og skogsdrift
 • Tiltak for å begrense avvik som har hatt en gjentakende tendens
 • Innføring av entreprenør-web for å kvalitetssikre oppdragsbeskrivelse og kommunikasjon mot entreprenør
 • Øke kompetanse og engasjement i forhold til å løse klimautfordringene verdens CO2-utslipp medfører
 • Etablere digital rapporteringssløyfe av kart fra oppdragsgiver til entreprenør og med retur til oppdragsgiver etter endt oppdrag
 • Innføring og forankring av endringer i LS Standarden
 • Vannmiljø: Implementering av tiltak for vannbeskyttelse i forbindelse med terrengtransport
 • Miljøinformasjon: Arbeide for at skognæringen får et felles, oppdatert og digitalt kartverktøy for informasjon om nøkkelbiotoper/miljøfigurer
 • Miljøinformasjon: Felles operativt og ajourholdt karttjeneste for nøkkelbiotoper/miljøinformasjon
 • FSC sertifisering

 

Miljøsertifisering i SB Skog

Som skogeier kan du inngå sertifiseringsavtale med SB Skog og blir da sertifisert etter SB Skogs miljøsertifkat. Ta kontakt for mer informasjon.

 

Henvendelser, ros og ris

Henvendelser vi mottar fra kunder eller tredjeperson loggfører vi i egen Miljø- og Kundejournal. Her vil både ris og ros registreres og oppfølging av innkomne saker sikret. Disse registreringene blir gjennomgått som del av vårt forbedringsarbeid, - både knyttet til miljø og kvalitet.

Benytt gjerne vårt kontaktskjema nedenfor hvis du har synspunkter!