Miljøsertifisering

Miljøstyringssystemer skal dokumentere at mål og rutiner for miljøsikring blir fulgt og sikre skogeiere, kunder og allmennhet at eiendommene forvaltes på en bærekraftig måte.

I Norge er det utarbeidet en felles nivåstandard for bærekraftig skogbruk. Standarden ble etablert som Levende Skog standard i 1998 og ble revidert og videreført 20.10.2006. Les mer om Levende Skog her. Da partene bak Levende Skog ikke kom til enighet om spørsmål knyttet til fremmede treslag opphørte partsenigheten om skogstandard i Norge våren 2010. Dette medførte også at samarbeidsrådet for Levende Skog opphørte og den pågående prosessen med å utvikle en nasjonal FSC® standard stoppet opp.

Skogstandarden Norsk PEFC Skogstandard erstatter, - og er lik, Levende Skog standard og danner grunnlaget for skogsertifisering knyttet til PEFC i Norge. Presiseringer og tillegg til skogstandarden godkjennes og vedtas av Rådet for PEFC Norge. Se Norsk PEFC skogstandards 27 kravpunkter som beskriver hvordan skogbruk skal utføres.

FSC®-sertifiserte eiendommer i Norge følger standarder utarbeidet etter FSC's prinsipper og kriterier. Se FSC-standarden her. SB Skog er FSC-sertifisert og forplikter seg som gruppeleder til kontinuerlig å følge FSCs prinsipper og kriterier. Forpliktelsen gjelder videre oppfølging og rådgivning overfor gruppens medlemmer.

Styringssystem

Miljøstyring i SB Skog er bygd opp rundt miljøstyringssystemet ISO14001 med norsk PEFC skogstandard. SB Skog ble førstegangssertifisert i desember 1999 og resertifisert for tre nye år i 2002, 2005, 2008, 2011 og 2014. SB Skog byttet i 2016 tredjepartrevisor, fra Det norske Veritas til Intertek. Les mer om miljøstyring og ISO14001 hos Intertek.

SB Skog ble i 2013 FSC sertifisert for å tilby FSC-sertifisering av skogeiendommer i vår geografi.

Skogsertifisering ved PEFC og FSC

Miljøstyringssystemer kan gi mulighet til å dokumentere bærekraftig skogbruk og merke produkter laget av skogsråstoff med et internasjonalt anerkjent miljømerke. Skogsertifisering i Norden er tilknyttet  FSC eller PEFC

I Norge gir miljøsertifisering med styringssystem ISO14001 og Norsk PEFC Skogstandard grunnlag for miljømerket PEFC. Les mer om  PEFC-Norge.

Skog kan også sertifiseres etter FSC. SB Skog forplikter seg som FSC sertifisert gruppeleder til kontinuerlig å følge FSC's prinsipper og kriterier. Forpliktelsen gjelder videre oppfølging og rådgivning overfor gruppens medlemmer. 

Se SB Skogs FSC FM sertifikatkode og logolisens her.

PEFc COC og FSC COC politikk

Chain of custody (COC) er en prosess for å spore et tømmerråstoff gjennom forsyningskjeden og tilbake til råstoffets opprinnelsessted. Dette betyr i praksis at produkt kan bli sporet gjennom hvert trinn (skogeier/leverandør) i kjeden. På denne måten kan kjøper sikre seg at råstoffet kommer fra en kilde som er styrt i henhold til et godkjent sertifiseringssystem eller avdekke at et slikt system ikke praktiseres som beskrevet eller at det ikke finnes. Oppsummert vil det si at råstoffet skal være sporbart og legalt.

SB SKOG skal ved anskaffelser av råstoff utenom de norske PEFC eller FSC ordningene forsikre seg gjennom prosedyrer og praksis at råstoff (fiber) ikke anskaffes fra kilder en ikke har kontroll med at drives miljømessig forsvarlig etter lover, regler og sertifiseringsordninger. Det vil si at råstoffet ikke skal stamme fra ulovelig hogst, ikke innholde genmodifisert materiale, ikke komme fra vernede områder eller områder vurdert for vern eller områder omgjort til annen bruk i strid med gjeldene lover og forskrifter.

Ledelsen i SB SKOG støtter implementering og vedlikehold av et COC system i samsvar med krav til PEFC og FSC COC. Selskapet ser dette som et av flere tiltak for å nå selskapets målsettinger.

Våre produktgrupper og arter

SB Skog har rundvirke (tømmer) og brenselsflis som produktgrupper og arter. Til hver av produktgruppene inngår følgende arter:

  • Bjørk (Betula pendula og Betula pubescens)
  • Gran (Picea abies)
  • Sitkagran (Picea sitchensis)
  • Nobelgran (Abies procera)
  • Furu (Pinus sylvestris)
  • Sibirlek (Larix sibirica)
  • Kontortafuru (Pinus contorta)
  • Osp (Populus tremula)

Hver produktgruppe kan leveres som enten FSC 100%, FSC MIX credit eller FSC Controlled Wood.