Kart og klima

Nedenfor er det en samling med karttjenester som er nyttige for deg som har skog.

 • Kilden - Skogportalen
  (Skog- og landskapskartbase med markslag, MiS, miljøinformasjon, kulturminner m.v. )
 • Norge i bilder
  (Fly- og satelittbilder for hele landet)
 • NGU, Norges geologiske undersøkelse
  (Berggrunn, løsmasse, grunnvann, grus m.m.)
 • Artskart
  (Artsdatabankens nasjonale oversiktskart med artsdata fra mer enn 35 databaser hos 10 samarbeidende institusjoner). Åpne manual for tjenesten ARTSKART her (pdf-format)
 • Naturbase 
  (DN’s oversikt over verneområder og miljøverdier)
 • Kulturminnesøk
  (Riksantikvarens søketjeneste for kulturminner)
 • Markaforskrift-område
  (Kart som viser geografisk virkeområde for Markaloven. Grensen kan lokalt avvike noe for Markaforskriftens meldeplikt. Kontakt evt. lokal skogbruksmyndighet for å være sikker)
 • Lokalitetsdatabase for skogområder
  (Databasen inneholder informasjon om lokaliteter hvor det er gjennomført naturfaglige registreringer med tanke på å øke skogvernet i Norge)
 • Skogbrannfare - se skogbrannfaren i ditt distrikt
  (Meteorologisk institutt)
 • Yr - Værmeldingsside
  (NRK og Meteorologisk institutt)
 • SeNorge  -  vær, vann, snø og klima i Norge
  (Meteorologisk institutt)

Finn kontakt for ditt område

Gjennom lokalkunnskap og kjennskap til markedet kan vi gi deg de beste rådene.

Velg ditt område