Et friskt pust i alle landets skogstrøk

Hogst av tømmer er dramatisk. En skog er bygd opp gjennom kanskje hundre år, og i løpet av timer er terrenget totalt endret. Riktig skogforvaltning har derfor stor betydning både for skogeier, miljø og samfunn.

SB Skogs virksomhet har stor betydning for samfunnet. Tømmer fra SB Skog gir grunnlag for en høy foredlingsverdi og en sysselsetting langt utover oss selv. Hver innkjøper hos oss representerer nesten 20 arbeidsplasser innen avvirkning, tømmermåling, tømmertransport, sagbruk og treforedling. Mange av disse er ute i distriktene. Nesten alt vårt sagtømmer selges til lokal industri og nesten alle disse sagbrukene ligger i grisgrendte strøk hvor arbeidsplassene har stor betydning.

Levende bygder

SB Skog har hogd og kjøpt tømmer i over 100 kommuner i Norge og i 5 fylker (län) i Sverige de senere årene. Vår virksomhet er derfor representert i store deler av Norge og Sverige. Vår virksomhet skaper direkte arbeidsplasser innen hogst, transport, skogkultur og skogindustri for 300-400 personer. Mange av disse arbeidsplassene er i lite tettbygde strøk som igjen skaper grunnlag for en rekke andre arbeidsplasser. SB Skogs langsiktige virksomhet sikrer derfor indirekte en betydelig sysselsetting.

Vi i SB Skog mener vår virksomhet er et viktig bidrag til økt ressursutnyttelse i skogen. Vår påstand er at uten vår virksomhet ville avvirkningen i Norge vært lavere. Slik sett genererer dette verdiskapning for skogeiere, skogindustri og samfunnet totalt sett.

Landskapsplan

Gjennom miljøstyring og miljøstandard tas det hensyn til at det er mange brukere og ulike interesser knyttet til skogarealet. På større eiendommer gjennomføres det en samordnet registrering og kartlegging som skal sikre ulike interesser på en større skala. Landskapsplaner skal sammenfatte hvilke områder som av ulike årsaker blir hensyntatt eller ikke berørt av skogbruk og beskriver i tillegg konkrete mål og føringer for skogbruksvirksomheten i planområdet.

Landskapsplaner er skogbrukets virksomhetsplan som sikrer at hensyn i skjæringspunktet mellom detaljhensyn og skogpolitikk blir ivaretatt. SB Skog har laget landskapsplaner for de større eiendommene (over 10 000 dekar) for Statskog, Borregaard Skoger og andre skogeiere. Trenger du hjelp eller bistand for å lage landskapsplan for din eiendom, ta kontakt.

Fritid og rekreasjon

Skogbruk og skogsdrift er næringsutøvelse som foregår i områder som også brukes til rekreasjon. Derfor kan det oppstå interessemotsetninger. SB Skog har rutiner og kvalitetssikring som innebærer at stier og løyper ryddes etter drift, at store kjøreskader unngås eller utbedres og at flateutforming, kantsoner og skogbilde også tar estetiske hensyn.

Finn kontakt for ditt område

Gjennom lokalkunnskap og kjennskap til markedet kan vi gi deg de beste rådene.

Velg ditt område