Om oss

SB Skog AS hogger og omsetter årlig ca. 900 000 kbm. tømmer. Vi har en markedsandel på om lag åtte prosent på landsbasis. SB Skog har 50 ansatte, hovedkontor på Elverum og ni distriktskontorer. Vi er et reelt alternativ for alle skogeiere.

Skogforvaltning og virkeforsyning

Skogforvaltning og virkesforsyning utgjør kjernevirksomheten. SB Skog er en selvstendig landsdekkende aktør innen skogbrukstjenester, som driver kjøp og salg av tømmer, tømmerhogst, skogkultur, skogrydding, skogforvaltning og virkesforsyning. Selskapet forvalter, drifter og skjøtter skog for private og offentlige skogeiere i alle skogstrøk i Sør- og Midt-Norge. Videre er vi leverandør av råstoff til sagbruk, treforedlingsindustri og bio-energianlegg i både inn- og utland.

Årlig avvirker, kjøper og selger SB Skog i underkant av en million kubikkmeter tømmer. Skogsdrift på mer enn tusen skogeiendommer sertifiseres gjennom selskapets miljøsikringsnettverk. Vi mener konkurranse i alle ledd styrker og effektiviserer verdikjeden. Gjennom utvikling og nyskaping i samarbeid med entreprenører sikres effektiv og rasjonell skogbehandling med høy kvalitet. Gjennom en åpen og konstruktiv relasjon med våre viktigste kunder sikrer vi skogindustrien i våre nærområder muligheten for best verdiskaping.

Våre kompetanseområder

Kompetanse og systemer er avgjørende for at du som kunde skal være fornøyd.

 • Tømmerkjøp
 • Rotkjøp av tømmer
 • Utsyning av spesialtømmer
 • Driftsplanlegging
 • Sluttavvirkning
 • Tynning
 • Planting
 • Ungskogpleie
 • Markberedning
 • Gjødsling
 • Vegvedlikehold og vegbygging
 • Skogfaglig rådgivning
 • Økonomisk veiledning, skattespørsmål og eiendomsoverdragelse
 • Vegadministrasjon og regnskapsførsel
 • Skogbestyrelse
 • Utmarksforvaltning
 • Skogbruksplaner
 • Landskapsplaner
 • Avvirkningsprognoser
 • Takst og verdsetting 
 • GIS og karttjenester
 • Mobile løsninger for planlegging, drift, rapportering og bestyrelse

Historie og eierskap

SB Skog ble etablert i 1997 av Borregaard Skoger og Statskog med eierandel 50 prosent hver. Etter oppkjøp av Orklas skogeiendommer i 2010 ble SB Skog heleid av Statskog. I 2015 kjøpte Viken Skog alle aksjene i SB Skog AS med intensjon om videresalg av 34 prosent av aksjene til AT Skog. SB Skog AS er i dag en selvstendig og landsdekkende aktør i tømmer- og tjenestemarkedet som skal bidra til godt tjenestetilbud og økt lønnsomhet i bransjen.

Eies av landets største skogeierandelslag

Våre eiere Viken Skog SA og AT Skog SA er tilsammen landets største skogeierandelslag med rundt 3 mill. kbm i tømmerkjøp, noe som tilsvarer ca. en tredjedel av skogeiersamvirkets totale tømmerkjøp og 30% av landets avvirkning. Viken Skog og AT Skog har tilsammen ca. 17 500 andelseiere i Akershus, Oslo, Buskerud, Oppland, Vestfold, Østfold, Telemark og Agderfylkene.